• Namen postopka prisilne poravnave

  Namen postopka prisilne poravnave

  Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi nad pravno osebo, ki je organizirana kot gospodarska družba ali zadruga, in nad podjetnikom. Postopek prisilne poravnave se vodi z namenom izvedbe finančnega prestrukturiranja dolžnikovega podjema, ki zagotavlja, da se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni  postopek, ter da se nadaljuje poslovanje dolžnikovega podjema oziroma rentabilnega dela tega podjema.

  O začetku postopka prisilne poravnave odloča sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka. Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev oziroma odložitev rokov za njihovo plačilo. Če je dolžnik organiziran kot kapitalska družba, lahko s predlogom prisilne poravnave ponudi upnikom, da po svoji izbiri bodisi pristanejo na zmanjšanje in odložitev zapadlosti svojih navadnih terjatev bodisi te terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala dolžnika. • Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

  Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

  Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave je treba priložiti: poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, revizorjevo poročilo, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov, načrt finančnega prestrukturiranja, poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, v katerem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno mnenje ali mnenje s pridržkom in dokaz o plačilu začetnega predujma.

  Naše storitve vključujejo:

  • poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
  • izdelavo načrta finančnega prestrukturiranja,
  • poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu načrta finančnega prestrukturiranja,
  • koordinacijo priprave popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave in
  • koordinacijo med predlagateljem in upniki pri morebitnih spremembi načrta finančnega prestrukturiranja

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!