• Splošno davčno svetovanje

  Splošno davčno svetovanje se nanaša na neposredne in posredne davke ter socialne prispevke in je namenjeno zagotavljanju pravilnosti in skladnosti poslovnih aktivnosti z davčno zakonodajo. Pri tem je strokovno mnenje namenjeno doseganju najbolj ugodnih davčnih izidov glede na konkretne okoliščine posameznega primera ali v okviru davčnega planiranja. Dolgoletne izkušnje na področju davčnega svetovanja in v praksi davčnih organov so garancija našim strankam za ekspertna mnenja z visoko dodano vrednostjo.
 • Diagnostični davčni pregled

  Poglobljen pregled že določenih obstoječih pravnih poslov kakor tudi načrtovanih z namenom preveritve usklajenosti z davčno zakonodajo ima predvsem varovalno funkcijo pred nepričakovanimi davčnimi posledicami. Posebej izpostavljamo, da posedujemo poglobljeno strokovno znanje tako na davčnem, kakor tudi na pravnem področju, ki nam omogoča celovito oceno skladnosti poslovanja ter pomoč pri strukturiranju in praktični izvedbi ukrepov za doseganje skladnosti poslovanja z veljavno gospodarsko, civilno pravno in davčno zakonodajo.
 • Transferne cene


  Slovenska davčna zakonodaja vsebuje obsežne zahteve v zvezi s pripravo dokumentacije o transfernih cenah. Transakcije med povezanimi osebami morajo biti pravilno strateško opredeljene in podprte s podatki o njihovi primerljivosti, lastnostih sredstev in storitev, pogodbenih pogojih, vloženih sredstvih, obveznostih in tveganjih udeleženih povezanih oseb ter funkcijski in ekonomski analizi. Dokumentacija je namenjena dokazovanju, da izbrane metode transfernih cen zagotavljajo ustrezno cenovno politiko v okviru transfernih cen skladno načelu primerljivih tržnih cen med nepovezanimi osebami. Davčno svetovanje se lahko nanaša na pomoč pri pripravi celotne predpisane dokumentacije o transfernih cenah ali pa njen posamezni del. 
 • Zastopanje v davčnem postopku


  V okviru davčnega postopka se zavezanec za davke srečuje z velikim številom vprašanj vezanih na njegove davčne obveznosti in pravice v komuniciranju z davčnimi organi. Že od same pridobitve statusa davčnega zavezanca, preko izpolnjevanja obveznosti v obliki davčnih napovedi ali obračunov do odmere davka v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, konkretni primeri zahtevajo pravilno tolmačenje davčne zakonodaje, čemer je namenjena tudi naša strokovna pomoč. Dolgoletne izkušnje na tem področju vam zagotavljajo našo vrhunsko strokovno podporo, tako v obliki svetovanja, kakor tudi v obliki zastopanja pred davčnimi in sodnimi organi v davčnih postopkih in davčnih sporih.   

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!